Systematiskt Brandskyddsarbete

Vi upprättar grunddokument samt checklistor baserade på dessa. Behörig tekniker utför, enligt upprättad rutin, återkommande brandskyddsronder och rapporterar, alternativt åtgärdar eventuella brister.  Allting sköts digitalt och är lättåtkomligt för styrelsen. Vårt orderstöd tillåter oss att enkelt skapa elektroniska checklistor med aktuellt innehåll för just Er Förening.

Grundläggande för SBA är att säkerställa att det i fastigheten ej förvaras brandfarligt material, att utrymningsvägar hålls fria samt är tydligt utmärkta, att fastighetsägaren samt dem som nyttjar ytorna besitter grundläggande förståelse och kunskap för att i en krissituation kunna agera på korrekt sätt. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er!

Varför SBA?

I Svensk författningssamling 2003:778, Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, meddelas följande:

2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”

Det föreligger således laga krav på att Systematiskt Brandskyddsarbete ska bedrivas i t.ex. Bostadsrättsföreningar.

Läs mer om SBA på Brandskyddsföreningens hemsida.